Serwis

 

Naszym klientom zapewniamy całodobowy serwis urządzeń chłodniczych . Zespół pracowników serwisu czuwa nad poprawną i bezawaryjną pracą instalacji chłodniczych naszych klientów. Gwarantujemy krótki czas reakcji na wezwanie klienta. Na podstawie telefonicznego zgłoszenia awarii, podejmujemy interwencję w czasie nie dłuższym niż 6 godzin.

Zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową uchwaloną 2004-04-20 Dz.U.2004 nr 121 poz.1263 Wszystkie urządzenia zawierające czynnik z grupy HCFC (R22) należy oznakować jako niebezpieczne dla warstwy ozonowej, a we wszystkich urządzeniach zawierających powyżej 3 kg tego czynnika należy raz do roku przeprowadzać próbę szczelności. Ponadto należy założyć karty urządzeń w celu ewidencjonowania wszystkich napraw i przeprowadzonych prób szczelności. Od 01.2010r zabronione będzie używanie nowego czynnika R22 do serwisowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 842/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r.

Zgodnie z tymi rozporządzeniami w przypadku urządzeń zawierających powyżej 3(6) kg czynnika chłodniczego z grupy HFC (R410A, R407C) wymagane są próby szczelności przeprowadzane co 12 miesięcy oraz założenie książek obsługi technicznej do ich ewidencji.

 Próby szczelności, oznakowanie, ewidencję i założenie kart mogą prowadzić tylko te podmioty, które zgodnie z ustawą i rozporządzeniami posiadają odpowiednie kwalifikacje i niezbędne wyposażenie techniczne.